ปรึกษาเชิงลึกฟรี! เพิ่มศักยภาพสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้ SME ไทย ในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

กรุงเทพฯ 1 กันยายน 2563 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนึ่งในบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนส์ (Materials Science) ระดับโลก พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก สานักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย โรงงานพลาสติก และ โรงงานอาหาร ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดขยะ ชี้ทางลัดสู่อุตสาหกรรม 4.0 ฟรี! ในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

เปิดรับสมัคร SME ไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย 100% และมีพนักงานไม่เกิน 200 คน รวมทั้งสิ้น 20 ราย ประกอบด้วยโรงงานฉีดพลาสติกที่มียอดขายไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มียอดขายไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม

20 โรงงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 อาทิ การเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงคุณภาพการผลิตและความปลอดภัย การให้คาแนะนาเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวางแผนการปรับปรุงการผลิตและเครื่องจักรอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมให้เข้าเครือข่ายผู้ประกอบการและเครือข่ายอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

SME ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 กันยายน 2563 ที่ https://bit.ly/2ETIGuA หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการโรงงานพลาสติก สถาบันพลาสติก โทร. 02-3915340-43 ต่อ 425 (สาหรับผู้ประกอบการโรงงานฉีดพลาสติก) และที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 063-6494358 อีเมล turocket2020@gmail.com (สาหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร)

โครงการ “ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” เป็นหนึ่งในโครงการ “พี่ช่วยน้อง” (Big brother) ผสานพลังประชารัฐยกระดับ SME ไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทย ยกระดับความปลอดภัยให้แรงงาน และ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น โดยเน้นแก้ปัญหาโลกร้อน และ ลดขยะพลาสติก ซึ่งเป็นสองปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญของโลกและประเทศไทย อีกทั้ง สอดคล้องกับเป้าการทางานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และองค์กรพันธมิตรในโครงการฯ

เกี่ยวกับ ‘ดาว’
ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และ ให้ความสาคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657296 / 081-8026933
อีเมล: papiradee@dow.com

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
038-673315 / 081-7919626
อีเมล: skrotintakom@dow.com

ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657228 / 089-6687079
อีเมล: lalida@dow.com