เด็กดาว รักษ์โลก มอบความสุข ปลุกความคิด ในวันเด็กแห่งชาติ

ระยอง - 11 มกราคม 2563 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) นาโดย นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจาโรงงาน ร่วมกับอาเภอบ้านฉาง จัดกิจกรรม "เด็กดาว รักษ์โลก” ในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ณ สานักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะแต่ละประเภท พร้อมสอดแทรกข้อคิดและความสาคัญของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้สามารถแปรรูปขยะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการหลุดรอดของขยะออกสู่สิ่งแวดล้อม ในงาน Dow ยังช่วยปลูกฝังพฤติกรรมและจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาทิ เกมเราแยกกันเถอะ การเดินทางของขยะ บันไดงูเด็กดาวรักษ์โลก ละครหุ่นมือรักษ์โลก และ DIY สนุกคิดประดิษฐ์ของ โดยมีเด็ก ๆ และผู้ปกครอง จานวนกว่า 2,500 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรม นอกจากนี้ Dow ยังได้มอบขวดน้าเป็นของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนกว่า 50 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท เพื่อส่งเสริมการใช้ซ้า (Reuse) ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนต่อไป

เกี่ยวกับ ‘ดาว’
บริษัท ดาว (NYSE: DOW) เป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า มีบุคลากรที่มีความหลากหลาย และให้ความสาคัญกับความยั่งยืน กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ วัสดุประสิทธิภาพสูง สารและวัสดุอุตสาหกรรม รวมทั้งพลาสติกชนิดต่าง ๆ ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยการผสานเทคโนโลยีที่หลากหลายในภาคอุตสาหกรรมเข้ากับการบูรณาการด้านการผลิต นวัตกรรมเฉพาะด้าน และการดาเนินธุรกิจในระดับโลก ปัจจุบัน ดาวมีฐานการผลิต 113 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 37,000 คน โดยมียอดขายในปี 2561 ประมาณ 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dow.com หรือติดตาม @DowNewsroom บน Twitter

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657296 / 081-8026933
อีเมล: papiradee@dow.com

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
038-673315 / 081-7919626
อีเมล: skrotintakom@dow.com

ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657228 / 089-6687079
อีเมล: lalida@dow.com