Dow ผนึกกำลัง อพม.บ้ำนฉำง ลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภำพชีวิต ของชำวระยองที่ประสบปัญหำควำมเดือดร้อนทำงสังคม

ระยอง 9 มิถุนำยน 2563 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นาด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เทศบาลเมืองบ้านฉาง จัดโครงการ “ใส่ใจถึงบ้านบริการแบบองค์รวม” เพื่อลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม อาทิ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ผู้สูงอายุยากไร้ที่อยู่อาศัยตามลาพัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ทุพพลภาพ จานวนกว่า 130 รายใน 26 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง โดย Dow ได้สนับสนุนถุงเครื่องใช้ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน (Surprise bags) จานวน 130 ถุง รับมอบโดยนายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอาเภอบ้านฉาง และนายณุสรณ์ กุลปรีดา รองนายกเทศบาลเมืองบ้านฉาง ซึ่งให้เกียรติร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ประสบปัญหาดังกล่าวด้วย

 

เกี่ยวกับ ‘ดาว’
ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และ ให้ความสาคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657296 / 081-8026933
อีเมล: papiradee@dow.com

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
038-673315 / 081-7919626
อีเมล: skrotintakom@dow.com

ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657228 / 089-6687079
อีเมล: lalida@dow.com