Dow ส่งเสริมชุมชนสร้างคุณค่าจากขยะ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ระยอง 31 สิงหาคม 2563 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นาด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) จัดกิจกรรม “ดาวกับชุมชนและคนรักษ์ขยะ” ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” โดยพนักงานดาวอาสากว่า 70 คน ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนรวมมิตร โดยเน้นส่งเสริมการจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะช่วยเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับคนในชุมชน โดยตลอดระยะเวลา 1 เดือน ดาวอาสาได้ร่วมกันสร้างจุดคัดแยกขยะตามประเภท สร้างบ่อหมักขยะอินทรีย์และโรงเรือนปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้ให้สวยงามและมีความปลอดภัย รวมทั้งจัดอบรมการคัดแยกขยะแก่คนในชุมชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล ในพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้มีนายสุทิน ประไพตระกูล ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ และนายณุสรณ์ กุลปรีดา รองนายกเทศบาลเมืองบ้านฉางเป็นประธานในการรับมอบ

เกี่ยวกับ ‘ดาว’
ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และ ให้ความสาคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657296 / 081-8026933
อีเมล: papiradee@dow.com

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
038-673315 / 081-7919626
อีเมล: skrotintakom@dow.com

ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657228 / 089-6687079
อีเมล: lalida@dow.com