Dow จับมือ Solvay เดินหน้าต้านโควิด-19 ในสถานศึกษากว่า 60 แห่ง สนับสนุนน้ายาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ระยอง 24 มิถุนายน 2563 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นาด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) บริจาคน้ายาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvay ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในจังหวัดระยองกว่า 60 แห่ง สาหรับฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเทอมในเดือนกรกฎาคมนี้ โดย Dow และ Solvay จะสนับสนุนน้ายาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน) รวมจานวนกว่า 25,000 ลิตร ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์ทาความสะอาดโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด (Seek Together, Strong Together) เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก และลดความเสี่ยงของนักเรียนและครูจากการสัมผัสและการทากิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา

Dow และ Solvay ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ พร้อมกับคานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชน และความสาคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ Dow และ Solvay ได้ร่วมกันบริจาคสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นน้ายาฆ่าเชื้อที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบตกค้างในสิ่งแวดล้อม ให้แก่ศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. โควิด-19 เพื่อนาไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ทาความสะอาดของจังหวัดระยอง รวมปริมาณน้ายาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่สนับสนุนแก่ชุมชนแล้วทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านลิตร

เกี่ยวกับ ‘ดาว’
ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และ ให้ความสาคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657296 / 081-8026933
อีเมล: papiradee@dow.com

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
038-673315 / 081-7919626
อีเมล: skrotintakom@dow.com

ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657228 / 089-6687079
อีเมล: lalida@dow.com