SME อบรมฟรี! ชี้ทางรอด สร้างทางลัด สู่อุตสาหกรรม 4.0 กับโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน

กรุงเทพฯ 18 สิงหาคม 2563 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนงึ่ ในบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนส์ (Materials Science) รายใหญ่ที่สุดของโลก พร้อมเป็นพี่เลีย้ งให้กับ SME ไทย จัดอบรม “ชีท้ างรอด สร้างทางลัด เพิ่มประสิทธิภาพ สู่ Industry 4.0” โดยเผยแพร่ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิต ลดของเสีย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ เพิ่ม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงงาน ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เพื่อสร้างทาง ลัดให้ SME ไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้รวดเร็วและประหยัดยิ่งกว่าเดิม ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูนา้ ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือสมัครเข้าฟังออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชนั่ Zoom

การอบรมนีเ้ป็นส่วนหนงึ่ ของโครงการ “ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยงั่ ยืน” หนงึ่ ในโครงการ “พี่ช่วยน้อง” ผสานพลังประชารัฐ ยกระดับ SME ไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งนอกจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ดาว แล้ว จะมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายองค์กรมาร่วมให้ความรู้ คาแนะนา พร้ อมตัวอย่างความสาเร็จที่เกิดขึน้ จริงจากโรงงานในกลุ่ม อุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดย SME ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ฟรี ภายใน วันที่ 3 กันยายน 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiplastics.org และ Facebook: Dow for Sustainable Industry หรือ กรอกใบสมัครที่ https://qrgo.page.link/cCghG

องค์กรที่เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยงั่ ยืนในปี นี ้ ได้แก่ กรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี ้ โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ยังมีการรับสมัคร 20 SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ให้เข้าร่วมการให้คาปรึกษาเชิงลึกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะได้รับคาปรึกษาและสิทธิพิเศษ มากมายในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงคุณภาพการผลิตและความปลอดภัย การให้คาแนะนาเรื่องเทคโนโลยีและการติดตัง้ อุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร พี่เลีย้ งในการวางแผนการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเครื่องจักรอย่างเป็ นรูปธรรม การส่งเสริมให้เข้าเครือข่ายผู้ประกอบการและ เครือข่ายอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการให้คาปรึกษาเชิง ลึก กับ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ได้ที่สถาบันพลาสติก โทร. 02 391 5340-43 เปิดรับสมัครตัง้ แต่วันนี ้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563 ทัง้ นี ้ ผู้เข้าร่วมงานอบรมในครั ้งนีจ้ ะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษเมื่อสมัครรับคัดเลือกเข้ าร่วม โครงการฯ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พร้อมองค์กรชัน้ นาที่มีแนวคิดแบบเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจส่งเสริม SME ไทย เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในโรงงาน ชุมชนใกล้เคียง และคนไทยทุกคน อีกทัง้ ยังลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดโลกร้อน และ ลดขยะจาการ ผลิตซึ่งสอดคล้องกับเป้าการทางานด้านความยั่งยืนของ ดาว ในการ ต้านโลกร้อน ลดขยะ และส่งเสริมวงจรรีไซเคิล ซงึ่ ตอบโจทย์ด้านความยงั่ ยืนของปัญหาที่ผู้คนทวั่ โลกกาลังเผชิญ

เกี่ยวกับ ‘ดาว’
ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และ ให้ความสาคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657296 / 081-8026933
อีเมล: papiradee@dow.com

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
038-673315 / 081-7919626
อีเมล: skrotintakom@dow.com

ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657228 / 089-6687079
อีเมล: lalida@dow.com