Dow แจกฟรีเคล็ดลับเลี้ยงบุตรหลานให้เก่งและดี ผ่านสารคดีอีเอฟออนไลน์ 200 ตอน

ระยอง – 12 มิถุนายน 2563 – ต่อยอดจากความสาเร็จของโครงการ “ดาว อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสาเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ซึ่งดาเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ล่าสุด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ขยายผลโครงการฯ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาทักษะสมองอีเอฟ (Executives Functions) ซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการจัดการชีวิต สามารถรับมือกับปัญหาและความเสี่ยงต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเผยแพร่สารคดีอีเอฟจานวน 200 ตอนลงบน YouTube ขยายโอกาสการเรียนรู้ของผู้ปกครองและครูทั้งในและนอกจังหวัดระยอง ส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานและนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัยให้เติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพของชาติ นอกจากนี้ยังตั้งเป้าร่วมกับเทศบาลและโรงเรียนที่เป็นพันธมิตรในโครงการฯ เผยแพร่สารคดีดังกล่าวทางหอกระจายเสียงในชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งยินดีให้หน่วยงานที่สนใจนาไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

บริษัท Dow ให้ความสาคัญในการพัฒนาเยาวชน และเล็งเห็นว่าสมองคือศูนย์บัญชาการชีวิต การส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมองอีเอฟ และร่วมกันช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้พร้อมรับกับการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง ปัจจุบัน โครงการ “ดาว อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสาเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ได้ขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟสู่ผู้ปกครองแล้วกว่า 10,000 คน

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามฟังสารคดีพัฒนาทักษะสมองอีเอฟได้ฟรีที่ shorturl.at/EJUY3

เกี่ยวกับ ‘ดาว’
ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และ ให้ความสาคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณ์์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณ์์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณ์์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657296 / 081-8026933
อีเมล: papiradee@dow.com

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
038-673315 / 081-7919626
อีเมล: skrotintakom@dow.com

ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657228 / 089-6687079
อีเมล: lalida@dow.com