Dow ส่งมอบลานจอดรถและศาลาพักผ่อนให้โรงพยาบาลบ้านฉาง

ระยอง 29 เมษายน 2563 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นาด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ระดับโลก จัดกิจกรรมการปรับปรุงลานจอดรถและศาลานั่งเล่น “ริมชาน ปันสุข” ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” ให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ผักผ่อนและทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยพนักงานดาวอาสาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านฉางกว่า 90 คน ร่วมกับพันธมิตรประกอบด้วย 1) บริษัท ซีเอ็ม สิบห้า คอนสตรัคชั่น จากัด 2) บริษัท อินจันทร์ เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จากัด 3) บริษัท ทรัพย์ไพบูลย์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จากัด 4) บริษัท คอร์โรไซด์ จากัด ได้ร่วมกันปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถและที่ตั้งศาลา สร้างศาลาพักผ่อน ทาสีฟุตบาท และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามและปลอดภัย ในพิธีมอบมีนางจิตติมา ดีประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการโรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ นายแพทย์กิจชัย ภัทรกุลพงษ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาล ร่วมต้อนรับนายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอาเภอบ้านฉาง ซึ่งเป็นประธานในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

 

เกี่ยวกับ ‘ดาว’
ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และ ให้ความสาคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657296 / 081-8026933
อีเมล: papiradee@dow.com

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
038-673315 / 081-7919626
อีเมล: skrotintakom@dow.com

ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657228 / 089-6687079
อีเมล: lalida@dow.com