Dow เดินหน้าหนุนวิสาหกิจชุมชน ก้าวสู่กิจการที่มั่นคง สร้างสังคมที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ – 28 สิงหาคม 2563 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หนึ่งในพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชนภายใต้กิจกรรม 'ตลาดปันสุข' ซึ่งสร้างรายได้และส่งเสริมธุรกิจชุมชนให้ยั่งยืนและมั่งคั่ง ได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดงานแถลงข่าวสรุปผลงานโครงการ “ผนึกกาลัง Big Brothers…นาชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 4” ตั้งเป้าผลักดันและขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อยกระดับชุมชนกว่า 200 แห่งให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้าและลดการเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพด้านการผลิต การจัดจาหน่ายสินค้าหรือบริการ และการตลาด โดยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนารายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่สาคัญในชุมชนของตน ในงานมีนางภรณี กองอมรภิญโญ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อานวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการผลักดันและขับเคลื่อนโครงการกับผู้บริหารเครือข่ายพันธมิตรทั้ง 10 แห่ง

Dow เห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงได้ให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมตลาดปันสุข ณ เซ็นทรัลพลาซา และกิจกรรมลานนัดดาวในพื้นที่ของบริษัท ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ชุมชนมีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าและให้บริการเพิ่มขึ้นรวมเป็นเงินมากกว่า 8 ล้านบาท

เกี่ยวกับ ‘ดาว’
ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และ ให้ความสาคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657296 / 081-8026933
อีเมล: papiradee@dow.com

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
038-673315 / 081-7919626
อีเมล: skrotintakom@dow.com

ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657228 / 089-6687079
อีเมล: lalida@dow.com