Dow เผยสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนประจาปี 2562

กรุงเทพฯ 31 กรกฎาคม 2563 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนาด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) เผยแพร่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562” บนเว็บไซต์ https://th.dow.com/en-us/news/reports.html โดยรวบรวมผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาตาม 7 เป้าหมายความยั่งยืนปี 2568 ของบริษัทฯ ตอกย้าความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรควบคู่กับสังคมเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ยั่งยืน ด้วยการดาเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การคิดค้นนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมในโครงการด้านความยั่งยืนต่าง ๆ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและโลก

“เราเชื่อว่าอนาคตที่ยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นได้ หากเพียงเราร่วมมือร่วมใจกัน ความสาเร็จของเราในปีที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่าย ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจสาหรับการสนับสนุนของทุกท่านที่มีให้กับเรา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จะยังคงพร้อมเคียงข้างคุณในปีต่อ ๆ ไป เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน” นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจิญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี และได้ดาเนินงานตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability Goals ซึ่งบริษัท Dow ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศไว้โดยแต่ละเป้าหมายมีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันนับเป็นเป้าหมายระยะที่ 3 หรือ เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2559-2568 โดยเป้าหมายระยะที่ 3 นี้มีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมนาพาโลกและสังคมของเราไปสู่ความยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals) อีกด้วย

เกี่ยวกับ ‘ดาว’
ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และ ให้ความสาคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657296 / 081-8026933
อีเมล: papiradee@dow.com

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
038-673315 / 081-7919626
อีเมล: skrotintakom@dow.com

ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657228 / 089-6687079
อีเมล: lalida@dow.com