ชื่นชม! Thai Kit Spacer อุปกรณ์พ่นยาฝีมือคนไทย ช่วยลดความเสี่ยงโควิด-19 ให้หมอ-พยาบาล

ในยุคโควิด-19 เราได้เห็นคนไทยมีไอเดียดี ๆ หยิบจับวัสดุหลายอย่างมา DIY เป็นอุปกรณ์ดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคนี้ เช่นเดียวกับ “Thai Kit Spacer” อุปกรณ์ช่วยพ่นยาสาหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดและหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ก็เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการ DIY เหมือนกัน แต่ได้พัฒนาต่อยอดมาเรื่อย ๆ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันพลาสติก เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ฝีมือคนไทย ที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ใช้ทดแทนอุปกรณ์นาเข้าราคาแพง ทาให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้ง่าย ที่สาคัญ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากผู้ป่วยไปสู่ผู้อื่นได้ด้วย

โดยปกติแล้ว ผู้ป่วยโรคหืดและหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง มีความจาเป็นต้องใช้ยาพ่นสูดชนิด Meter Dose Inhaler (MDI) แต่การพ่นยาชนิดนี้ ทาได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ เพราะต้องอาศัยจังหวะ การกดยาและการหายใจที่สอดคล้องกัน ทาให้พ่นยากและยาไม่ค่อยเข้า จึงมีความจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า spacer หรือกระบอกกักเก็บยา เพื่อให้พ่นยาได้ง่ายขึ้น และยาเข้าสู่ปอดเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาที่เจอก็คือ Spacer ส่วนใหญ่เป็นสินค้านาเข้า ซึ่งในประเทศไทยก็มีผู้นาเข้ามาเพียงไม่กี่ราย ทาให้มีราคาแพง อีกทั้งอุปกรณ์การแพทย์แบบนี้ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงไม่สามารถซื้อหามาใช้เองได้ง่าย ๆ

จาก Pain Point หรือปมปัญหานี้เองทาให้ทีมของ ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันคิดประดิษฐ์ Spacer ฝีมือคนไทยล้วน ๆ ที่มีต้นทุนต่า เพื่อทดแทนการ นาเข้าจากต่างประเทศ ทาให้ผู้ป่วยหามาใช้ได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มแรกเอาขวดน้ามาดัดแปลงให้มีลิ้นแบบ DIY แต่พบว่าไม่ทนต่อการใช้งาน จึงได้พยายามพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ เพื่อตอบโจทย์คนไทยมากที่สุด โดยได้สถาบันพลาสติกเข้ามาช่วยเรื่องทาแม่พิมพ์ (mold) และการผลิต จนได้ Thai Kit Spacer ที่มีลักษณะครอบจมูก และปาก ทาให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังใช้สะดวกทั้งกับเด็ก ๆ และผู้สูงอายุ

และเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน องค์การอนามัยโลก และสมาคมสภาองค์กรโรคหืดของทั้งไทยและในต่างประเทศ ให้คาแนะนาว่าในโรงพยาบาลห้ามพ่นยาโดยฝอยละออง หรือ Nebulizer เพราะหากพ่นยาในช่วงที่คนไข้มีเชื้อโควิดในตัว อาจทาให้เกิดฝอยละอองฟุ้งกระจายไปทั่ว ทาให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ง่าย ดังนั้นคนไข้ที่พ่นยาแบบฝุ่นละอองจึงจาต้องเปลี่ยนมาพ่นแบบ MDI พร้อม Spacer ทุกราย คุณหมออรพรรณจึงได้ดัดแปลงอุปกรณ์ Thai Kit Spacer ออกมาอีกรุ่นหนึ่ง คือ Thai Kit Spacer รุ่น COVID-19 ที่นอกจากจะลดการฟุ้งกระจายของฝอยละอองที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากฝอยละอองที่ฟุ้งกระจายแล้ว ยังมีท่อต่อสายออกซิเจนขณะพ่นยา MDI สาหรับคนไข้หอบกาเริบรุนแรงที่ต้องใช้ออกซิเจนด้วย

“ปกติถ้าคนไข้หอบและต้องใช้ออกซิเจน เราก็จะพ่นยาแบบใช้ Spacer ไม่ได้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อฝอยละอองที่ฟุ้งกระจาย ทีมหมอจากคณะแพทยศาสตร์ก็เลยช่วยกันคิดกับวิศวกรของสถาบันพลาสติก ออกมาเป็น Thai Kit Spacer รุ่น COVID-19 ที่มีท่อต่อให้ออกซิเจนได้ ขณะพ่นยา MDI ซึ่งช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝอยละอองและให้ออกซิเจนได้ด้วย ตอนนี้เราค่อย ๆ ผลิตอุปกรณ์นี้ออกมา เริ่มแจกจ่าย Thai Kit Spacer รุ่นพิเศษนี้ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 ชิ้น” คุณหมออรพรรณกล่าว

คุณหมอบอกว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมมือกับพันธมิตร คือ สถาบันพลาสติก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผลิตและบริจาคอุปกรณ์พ่นยา Thai Kit Spacer ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้วหลายครั้ง และขณะนี้สถาบันพลาสติกกาลังดาเนินการร่วมกับเอกชนเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะทาให้มีอุปกรณ์จาหน่ายอย่างแพร่หลาย เพื่อให้คนไทยได้ใช้อย่างทั่วถึง โดย Thai Kit Spacer นี้ เน้นในเรื่องความคงทน น้าหนักเบาพกพาสะดวก โดยอยู่บนการหลักสาคัญคือราคาต้องไม่แพง

“Thai Kit Spacer ใช้พลาสติกเกรดคุณภาพสาหรับใช้ทางการแพทย์ (Medical Grade) เป็นวัสดุหลัก ซึ่งมีความปลอดภัย คงทน ตกไม่แตก น้าหนักเบา ทาให้พกพาและใช้งานสะดวก อีกทั้งต้นทุนการผลิตไม่สูง ทาให้Thai Kit Spacer มีราคาไม่แพง อยู่แค่หลักร้อย ถูกกว่าของนาเข้าที่ปกติราคาอันละประมาณ 1,000-1,500- บาท และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ล้างทาความสะอาดง่าย เอามาใช้ซ้าได้ตลอดชีวิต คุ้มค่ามาก ๆ” คุณหมออรพรรณชี้แจง และเพิ่มเติมว่า กรณี Thai Kit Spacer ที่ใช้ในโรงพยาบาล ก็สามารถนาไปอบความร้อน ฆ่าเชื้อ ทาความสะอาดได้ตามปกติเหมือนอุปกรรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ

“คุณสมบัติสาคัญอีกประการหนึ่งของวัสดุพลาสติกของ Thai Kit Spacer คือลดปัญหาไฟฟ้าสถิต ทาให้การกระจายตัวยาดี ไม่เกาะบนพื้นผิว” คุณหมออรพรรณ อธิบายคุณสมบัติเด่นของ Thai Kit Spacer พร้อมบอกด้วยว่า โดยทั่วไป มีอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกหลายอย่าง เช่น ไซริงค์ ขวดล้างจมูก ที่ใช้พลาสติกเป็นวัสดุหลัก เพราะทนทาน ใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ ทาความสะอาดง่าย ราคาไม่แพง หากเทียบกับวัสดุชนิดอื่น

คุณหมอบอกว่า จากที่ทาโครงการพัฒนา Thai Kit Spacer มา 10 ปี ถือว่าเกินความคาดหวังมาไกลแล้ว และอยากเห็นอุปกรณ์นี้เป็น “Spacer for All” ที่ทาให้คนไทยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ประสิทธิภาพดี ปลอดภัย ราคาประหยัดใช้กันมากขึ้น

“เราคิดเพียงว่า คนไข้ขาดอะไร ก็จะตอบโจทย์คนไข้ เริ่มต้นจาก DIY แล้วต่อยอดมาเป็น Spacer ขนาดนี้ ถือว่าเกินความคาดหวัง จากนี้ต้องถามว่า คนไข้ต้องการอะไรต่อ เราจะแก้ปัญหาตามโจทย์ที่เกิดขึ้น อย่างรุ่น COVID-19 ก็ทาตามโจทย์ปัจจุบัน หากคนไข้ได้ใช้ตามที่คิด ก็มีความสุขแล้ว” คุณหมอกล่าวทิ้งท้าย

หากหน่วยงานใดต้องการสนับสนุนการผลิต Thai Kit Spacer หรือจัดซื้อเพื่อบริจาคให้โรงพยาบาล สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดและระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 02-9269139, 081-422-2851, 086-4136040 หรือหากคนไข้โรคหืดหอบต้องการหาซื้ออุปกรณ์สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เวลล์เกจ ดิสทริบิวชั่น จากัด

เกี่ยวกับ ‘ดาว’
ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และ ให้ความสาคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

อภิรดี ภู่ภิรมย์
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657296 / 081-8026933
อีเมล: papiradee@dow.com

สุทธิพงศ์ โกรทินธาคม
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
038-673315 / 081-7919626
อีเมล: skrotintakom@dow.com

ลลิดา ทิศาดลดิลก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
โทร. 02-3657228 / 089-6687079
อีเมล: lalida@dow.com